Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum

Tjänster

Några exempel på innehåll i föreläsningar/utbildningar, som jag kan erbjuda:

  • Förebyggandets konst i skolan.
    Förebyggande och främjande arbete i skolan baserat på forskning om risk- och skyddsfaktorer. Exempel på viktiga främjande/förebyggande utvecklingsområden: skolans sätt att möta föräldrarna, lärarledarskapet, elevernas sociala och emotionella kompetens, motverka skolk, reducera förekomsten av mobbning samt insatser av elevhälsans personal.
  • Nya grepp i skolans undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak
    Föreläsningen/utbildningen bygger på den bok “Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och alkohol” som jag skrivit och som ges ut av Statens folkhälsoinstitut. Centralt tema i boken är hur olika aspekter av droger – hälsa, etiska/moraliska dilemman, myter och marknadsföring, nationellt och internationellt samhällsperspektiv samt samhällsekonomiskt perspektiv – kan integreras i skolans olika ämnen
  • Skolframgång är en stark skyddsfaktor mot ohälsa, men vilka faktorer bidrar enligt svensk och internationell forskning till att eleverna lyckas i skolan?
    Såväl svensk forskning som erfarenheter från framgångsrika skolor och kommuner i Sverige ger tillsammans med internationell forskning av bland annat M. Rutter och J. Hattie värdefull vägledning för skolutveckling och skolpolitik.
  • Föräldrastöd – en vinst för alla!
    Om familjens betydelse för barns och ungas hälsa, regeringens strategi för föräldrastöd samt exempel på utvecklingsarbete i landsting och kommuner.
  • Att hamna rätt på livets bana. Hur du som förälder kan stärka skyddsfaktorerna för ditt barn
    Målgrupp för presentationen är främst föräldrar till skolbarn.
  • Rådgivning och projektledning