Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum
2012-10-25

Är det rätt att ge lärare på lågpresterande skolor lägre löneökningar?

Stockholms stad har, enligt en artikel i DN (25 okt.), beslutat att lärarna i de sju lägst presterande skolorna ska få mindre löneökningar än majoriteten av skolorna.
Är inte detta en form av kollektiv bestraffning, t.o.m. snudd på kränkande särbehandling? I DN:s reportage säger lärare i de drabbade skolorna: ”Det är inte pengarna som är det viktiga utan att ni pekar ut oss och våra skolor som sämre än andra”. I skolans verksamhet skulle ett sådant förfarande att inte bara peka ut – utan också minska förmånerna för – lågpresterande elever vara direkt kränkande. Varför inte Stockholms stad i stället valde att reservera en liten del av utrymmet för löneökningar till att premiera de mest framgångsrika skolorna eller de skolor som förbättrat sina resultat mest kunde enligt DN-artikeln inte grundskoledirektören svara på.

Finns det då något stöd för att Stockholms stads åtgärd leder till bättre skolor generellt eller att de utpekade skolorna blir bättre? Ledande skolforskare som John Hattie och Michael Fullan betonar betydelsen av ”passion och entusiasm” i undervisningen och kontakten med eleverna. Ben Levin, som drivit ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete i Ontario, argumenterar till och med mot att över huvud taget koppla löneökningar till elevernas resultat. Han menar att ett sådant belöningssystem bygger på att alla lärare redan vet hur man bedriver framgångsrik undervisning och att endast utsikten till högre lön skulle få dem att också tillämpa sina kunskaper.

Att noga följa enskilda skolors och lärares måluppfyllelse i syfte att stödja mindre framgångsrika skolor/lärare med fortbildning och olika former av handledning är insatser som visat sig verkningsfulla i olika studier, till exempel McKinseyrapporten. Lärarens ledarskap i klassrummet bör vara en del i en sådan fortbildningssatsning eftersom vi vet att många elever inte upplever att de har arbetsro under lektionerna och att lärarens förmåga att skapa goda relationer till eleverna är en av de allra viktigaste faktorerna för studieframgång!