Vindrosen Konsult Bengt Sundbaum
2012-12-11

Livskunskap i nya läroplanen, Lgr11

Skolan har enligt läroplan och skollag i uppdrag att främja ett gott socialt klimat, främja ungas sociala kompetens och utveckling till harmoniska, ansvarstagande individer och samhällsmedborgare som kan hantera sin tillvaro på ett bra sätt och dela de grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på.  I den nya lärolanen, Lgr11, för grundskolan kallas denna del av skolans uppdrag för värdegrunden. I många skolor talar man istället om livskunskap som till ganska stor del överensstämmer med läroplanens värdegrundsuppdrag.
Vilken benämning man än väljer ger skolans styrdokument uttryck för höga ambitioner avseende skolans uppdrag att ge unga kunskaper och förutsättningar att forma sina liv utifrån de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på och möta de utmaningar som möter dem i livet. I bifogad pdf-fil finns en sammanfattning av livskunskaps- eller värdegrundsfrågorna i den nya läroplanen (inkl kursplanerna för de olika ämnena).

Livskunskap i Lgr 11 pdf

2012-12-11

Mot bättre vetande

Internationellt finns en hel del forskningsbaserad kunskap, t. ex. Visible learning av John Hattie, om hur skolan ska vara organiserad och undervisningen bedrivas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för studieframgång hos eleverna.
Det finns också en hel del erfarenheter från framgångsrika skolutvecklingsstrategier, t. ex. i McKinsey-rapporten och erfarenheter från Ontario. I skriften “Mot bättre vetande”, som du kan ladda ner här, har jag sammanfattat en del av den internationella forskningen om skolframgång och skolutveckling.

Mot bättre vetande

2011-03-21

Nya böcker

I början av 2011 blev två böcker publicerade som jag skrivit på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Båda böckerna har titeln “Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak” men den ena boken riktar sig till grundskolans senare år och den andra boken till gymnasiet.

Böckerna är tänkta som inspiration och vägledning för hur man kan ta sig an frågan om ANDT-undervisning. Här ges förslag till vad skolans undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak kan innehålla och vilka målsättningar som kan vara realistiska att ha.

Materialet är utformat som en handbok och innefattar aktuell forskning om skolans ANDT-förebyggande arbete. Boken innehåller bland annat:

  • En sammanfattning av de grundstenar som det förebyggande arbetet vilar på.
  • Ett resonemang kring vikten av att unga förstår bakgrunden till lagar och regler kring alkohol, narkotika, dopning och tobak samt att de kritiskt kan värdera budskap i media och marknadsföring.
  • Resonemang kring myter, attityder och normer i ungdomsgruppen.

Här finns också förslag på hur varje skolämne inom ramen för den ordinarie undervisningen kan belysa ANDT-frågorna och förslag på hur arbetslaget kan planera och sammanfatta läsårets undervisning inom området. Boken kan användas som en praktisk uppslagsbok och förmedlar dessutom kunskap om hur ett brett drogförebyggande arbete kan utformas i skolan.

Böckerna kan beställas/laddas ner från Folkhälsoinstitutets hemsida www.fhi.se.